نرم افزار خدمات رفاهی دانشجویی

معرفی

این کارت علاوه بر قابلیت شناسایی و احراز هویت دانشجو دارای قابلیت های پرونده هوشمند، سفارش غذا، عملیات بانکی، تردد و ... نیز می باشد. به بیان بهتر کارت هوشمند دانشجویی همان پرونده هوشمند دانشجو است که می تواند همیشه همراه دانشجو بوده و در یک بستر امن، سرویس و خدمات مورد نیاز او را اجرایی نماید. پرونده الکترونیکی دانشجو عبارت است از یک کارت هوشمند که کلیه پردازش های مرتبط با مدیریت سازمان آموزش بر روی آن قرار خواهد گرفت. نمونه هایی از این کارت بر طبق استانداردهای جهانی تعریف شده اند. این کارتها صرفا به مدیریت امور دانشجویی در خارج از دانشگاه نظیر سفر، تخفیف در خرید و مانند و مانند آن تعریف می شود.

قابلیت‌ها

 • سامانه تغذیه
 • سامانه کنترل تردد
 • سامانه خوابگاه
 • کیف پول الکترونیک
 • سامانه حضور و غیاب
 • سامانه صدور کارت
 • سامانه رزرو استخر و مجموعه ورزشی

مشتریان

 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه فرهنگیان
 • دانشگاه بین المملی امام خمینی(ره)
 • دانشگاه بوعلی سینا همدان